Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-10-02.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-01.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: mgr Agnieszka Domagała, adomagala@gzlokietrz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 485 52 30 wew 103. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-130 Kietrz, ul. Kościelna 1
Tel.: +48774854291
E-mail:
Strona internetowa: www.gzlokietrz.pl

Dostępność architektoniczna

Nadrzędnym celem naszej działalności jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie.
Z tego powodu przeprowadziliśmy w naszej przychodni szereg zmian modernizacyjnych.
Zlikwidowano wszelkie bariery architektoniczne, które uniemożliwiały poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Nasi pacjenci mają do dyspozycji parking a osoby niepełnosprawne oddzielne stanowisko parkingowe oraz podjazd do przychodni.

W 2006 roku do użytku oddano dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu osoby z dysfunkcją narządu ruchu mogą dotrzeć do gabinetów lekarskich znajdujących się na pierwszym piętrze naszej przychodni.
Szanowny Pacjencie, w sytuacji szczególnej takiej jak np.: awaria windy, prosimy o kontakt z pracownikiem rejestracji. Pracownik ten niezwłocznie powiadomi lekarza, który przyjmie osobę w określonym czasie i wyznaczonym gabinecie znajdującym się na parterze placówki. Dobro i niesienie pomocy naszym pacjentom jest dla nas najważniejsze.

Budynek placówki w pełni przystosowany jest do obsługi osób, które mają problem z poruszaniem się. Do dyspozycji osób niepełnosprawnych są również specjalnie przystosowane sanitariaty. Ponadto istnieje możliwość wypożyczenia na terenie GZLO wózka inwalidzkiego do transportu chorego.

Podczas rejestracji i przy załatwianiu spraw administracyjnych, osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika GZLO, który zna język migowy.

W naszej placówce wszyscy pacjenci traktowani są tak samo i każdy z nich może otrzymać profesjonalną i życzliwą poradę.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W naszej placówce działa system komunikacji niewerbalnej.